Didha- Habib ft. Nancy - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

February 21, 2009

Didha- Habib ft. Nancy

Song: Didha
Singer(s): Habib Wahid, Nancy
Music: Habib Wahid
Movie: 3rd Person Singular Number
Language: Bangla
Country: Bangladesh

 
(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)
(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)

(D)Bahir (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk
(D)Bhetor (Em)bole (F#m)asuk (Bm)na
(D)Bhetor (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk
(D)Bahir (Em)bole (F#)asuk (Bm)na

(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)
(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)
(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)

(Bm)Dheu jana (Em)ek (F#m)nodir (Bm)kache
(Bm)Gobhir (Em)kichu (F#m)sekhar (Bm)ache
(D)Sei nodi(Em)te...(D)nouka bha(Bm)sai
(Bm)Bhasai (Em)kore (G)bhasai (Bm)na

(D)Na du(Em)bai (F#m)na bha(Bm)sai
(Bm)Na bha(Em)sai na (F#)du(Bm)bai

(D)Bahir (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk
(D)Bhetor (Em)bole (F#m)asuk (Bm)na
guitarchordworld.net 
(D)Bhetor (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk
(D)Bahir (Bm)bole (F#)asuk (Bm)na

(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)
(D)...(Em)...(F#m)...(Bm)

(D)Jol (Em)dake (F#m)aguno (Bm)tane
(D)Ami (Em)pori (F#m)modhe (Bm)khane
guitarchordworld.net
(D)Dui dike (Em)dui.....(D)khondo (Bm)hoye
(Bm)Jai (D)abar (G)jai (Bm)na

(D)Na ni(Em)bhai (F#m)na ja(Bm)lai
(Bm)Na ja(Em)lai na (F#)ni(Bm)bhai

(D)Bahir (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk
(D)Bhetor (Em)bole (F#m)asuk (Bm)na
(D)Bhetor (Em)bole (D)dure tha(Bm)kuk
(D)Bahir (Bm)bole (F#)asuk (Bm)na


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top