Tumi Ki Sara Dibe Chords- Black - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

January 28, 2010

Tumi Ki Sara Dibe Chords- Black

(F#)Ek mutho muktir (B)dak (C#)pathache
(F#)Mon theke mone (B)shopno (C#)jorache
(F#)Ek mutho muktir (B)dak (C#)pathache
(F#)Mon theke mone (B)shopno (C#)jorache
(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be

(B)Fetari batase (C#)bondhur daka(F#)daki
(B)hariye jawar (C#)icha sobar

(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be
guitarchordworld.net
(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be

(F#)Bohemia (D#m)batase (B)cholo hete (C#)jai
(F#)Eki sathe (D#m)eki sure (B)amra so(C#)bai

(F#)Lokkho hariyo na (B)shopno (C#)chero na
(F#)Dakche jibon (B)tumi bose (C#)theko na
(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be

(B)Fetari batase (C#)bondhur daka(F#)daki
(B)hariye jawar (C#)icha sobar

(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be
guitarchordworld.net
(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be

(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be
(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be

(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be
(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be
(B)Abaro ki (C#)sara di(F#)be

(F#)Tumi ki (C#)sara di(D#m)be...

  • Facebook Comments


  • Scroll to Top