Achor Chords- S.I. Tutul - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

July 23, 2009

Achor Chords- S.I. Tutul

(Gm)Jai ki chera (Bb)buker pajor
(Dm)Shopne kato (Gm)moner achor
(Eb)Fire jabar (Dm)upai to ar (Gm)nei

(Gm)Jai ki chera (Bb)buker pajor
(Dm)Shopne kato (Gm)moner achor
(Eb)Fire jabar (Dm)upai to ar (Gm)nei

(Cm)Tomai chere (C)kothai jabo
(Cm)Ektu bhabo ektu bhabo
(Eb)Fire jabar (Dm)dorja khola (Gm)nei

(Gm)Jai ki chera (Bb)buker pajor
(Dm)Shopne kato (Gm)moner achor
(Eb)Fire jabar (Dm)upai to ar (Gm)nei
(Eb)Fire jabar (Dm)upai to ar (Gm)nei

(Bb)Shohore jar (Eb)onek gulo (Bb)ghor
(Eb)Manai taake (Bb)dare dare (C)ghora
(Cm)Amar shudhu (Dm)ekti ghori (Bb)chena
(D)Tumi acho (Bb)shethai aga (Gm)gora

(Gm)Jai ki chera (Bb)buker pajor
(Dm)Shopne kato (Gm)moner achor
(Eb)Fire jabar (Dm)upai to ar (Gm)nei
(Eb)Fire jabar (Dm)upai to ar (Gm)nei

(Bb)Rajjo niye (Eb)borai kore (Bb)lok
(Eb)Dhoruk ora (Bb)mon ke niye (C)bazee
(Cm)Tumi chara (Dm)nei to amar (Bb)kichui
(D)Nishsho hote (Bb)noito ami (Gm)raaji

(Gm)Jai ki chera (Bb)buker pajor
(Dm)Shopne kato (Gm)moner achor
(Eb)Fire jabar (Dm)upai to ar (Gm)nei
(Eb)Fire jabar (Dm)upai to ar (Gm)nei

(Cm)Tomai chere (C)kothai jabo
(Cm)Ektu bhabo ektu bhabo
(Eb)Fire jabar (Dm)dorja khola (Gm)nei


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top