Jochonabihar Chords- Bappa (Dolchut) - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

June 10, 2009

Jochonabihar Chords- Bappa (Dolchut)

(G)Raat Ka Boli Chock Buja Tui (Em)Thak
(G)Ja ashe Jay Chomke She Na (Em)Jak
(G)Raat ka Boli Raater ase (Em)Ki

(C)Shabdhani Chock Rakta Boli (D)Je
(C)Onek Diner Onek Poricho(D)ye
(C)Addh Fota Guum Addh Ek Jaga Ni(D)ye
(C)Chock Khula Dhaki Keu Nei Keu (D)Nei

Dhorte..(G)aa (D)Gia Here (C)Gechii
Dhakte..(G)aa (D)Gia Theme (C)Gechi
Haat Baralai(G).....(D)..Keu (C)Nei
Eka (G)Nijay...(D)...(C)ho

(G)Ay raatay Raat er Moto (Em)Raat
(G)Jochona Choray Jochoner Moto (Em)Haat
(G)Shaat Paach vabe Ke Kobe (Em)Ase

(C)Shabdhani Chock Rakta Boli (D)Je
(C)Onek Diner Onek Poricho(D)ye
(C)Addh Fota Guum Addh Ek Jaga Ni(D)ye
(C)Chock Khula Dhaki Keu Nei Keu (D)Nei

Dhorte..(G)aa (D)Gia Here (C)Gechii
Dhakte..(G)aa (D)Gia Theme (C)Gechi
Haat Baralai(G).....(D)..Keu (C)Nei
Eka (G)Nijay...(D)...(C)ho

(Em)Loka Bole (D)Shopno Jochona (C)Bihar
(G)Jochona Kora Raatri (C)Ujar
(Em)Ami Boli A (D)Bela Chondro (C)Bihar
(G)Shopne churi chokhe (C)adhar

Dhorte..(G)aa (D)Gia Here (C)Gechii
Dhakte..(G)aa (D)Gia Theme (C)Gechi
Haat Baralai(G).....(D)..Keu (C)Nei
Eka (G)Nijay...(D)...(C)ho


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top