Joto Durei Thako- Warfaze - GUITAR CHORD WORLD

New Releases

May 14, 2009

Joto Durei Thako- Warfaze

Song: Joto Durei Thako
Band: Warfaze
Language: Bangla
Country: Bangladesh

(G)Chupchap (Em)charidik
(C)matal (D)hawa
(G)Pakhider (Em)kolahole
(C)mon je (D)haray
(G)Hotath dekhi (Em)tomake..(C)he
ochena (D)chayay
(G)Amari (Em)sopne aka..(C)ha
aje (D)tumi

(Am)Nishshobde (C)ele tumi
(D)amari vubone
(Am)Godhuli hoye (C)robe tumi
(D)amari chirokal

(G)Jotodu(Em)rei thako (C)robe (D)amari
(G)Hariye (Em)jeona (C)khokhono (D)tumi
(G)Jotodu(Em)rei thako (C)robe (D)amari
(G)Hariye (Em)jeona (C)khokhono (D)tumi

(G)Ho...ho.(Em)ho....(C)ho..ooo...ho.ho.(D)ho

(G)Kotokal (Em)royechi (C)tomari (D)poth cheye
(G)kotorat (Em)keteche (C)tomari (D)ashate..ho..
guitarchordworld.net
(G)Kotokal (Em)royechi (C)tomari (D)poth cheye
(G)kotorat (Em)keteche (C)tomari (D)ashate

(G)Jotodu(Em)rei thako (C)robe (D)amari
(G)Hariye (Em)jeona (C)khokhono (D)tumi
(G)Jotodu(Em)rei thako (C)robe (D)amari
(G)Hariye (Em)jeona (C)khokhono (D)tumi

(G)Ho...ho.(Em)ho....(C)ho..ooo...ho.ho.(D)ho

(G)Chupchap (Em)charidik (C)matal (D)hawa
(G)Pakhider (Em)kolahole (C)mon je (D)haray
(G)Hotath dekhi (Em)tomake..(C)he ochena (D)chayay
(G)Amari (Em)sopne aka..(C)ha aje (D)tumi


  • Facebook Comments


  • Scroll to Top